logoRistiku Põhikool on munitsipaalkool.  

Kool asub Põhja-Tallinna piirkonnas ja teenindab Tallinna linna õpilasi.       

Koolis õpivad hariduslike erivajadustega õpilased, kes suudavad omandada põhihariduse Põhikooli riikliku õppekava alusel. Põhikoolina anname õpilastele nende võimetele vastavad teadmised, oskused ja pädevused  ning kujundame väärtushoiakud ja käitumisnormid. Selleks rakendame vajalikke  tugisüsteeme ja diferentseeritud õpetamist.

Kvalifitseeritud kollektiivi ühistöö loob eeldused laste toimetulekuks edaspidises elus vastavalt igaühe soovidele ja võimetele.
Kooli tunnuslauseks on: "Ristiku põhikool on lapsesõbralik kool".

Tunnuslause juurde kuuluvad kaks kooli töös väga olulist põhimõtet kooli juhtkonna, õpetajate ja kõigi kooli töötajate jaoks:

  • Kool on iga õpilase arendamiseks.
  • Tunne õpilast, keda õpetad, arendad ja kasvatad.

Alates 2004/2005. õppeaastast on Ristiku Põhikool tervist edendav kool, kus tegutseb tervisenõukogu, mille eesmärk on terviseedendus: tervisliku eluviisi propageerimine, uimastite tarvitamise tõkestamine, seksuaalkasvatus, koolivägivalla ja traumade ärahoidmine.

 

 

 

 

ekool

facebook

 

riksweb logo

tervis2

THA

 

 haridus

 

EHIS

 

hitsa

innove

archimedes 

 

koolielu

 

moodle

 

miksike

 

JankuJussi NutiLabori logo

kiusamisest vabaks LOGO

lastekaitse liit

 

tallinn

 

Marka ja aita 

 google apps cloud

 

google site 1