1. Kannan alati kaasas õpilaspiletit. Jõuan tundidesse õigeaegselt. Võtan kooli kaasa õppetööks vajalikud vahendid. Hilinemisel annan põhjuse teada aineõpetajale ja klassijuhatajale.
2. Koolis viibin puhastes ja tagasihoidlikes riietes. Õueriided- ja jalanõud jätan garderoobi. Kannan alati vahetusjalatseid.
3. Olen teadlik, et puudumisest ja selle põhjustest teavitab lapsevanem/ hooldaja klassijuhatajat või sotsiaalpedagoogi telefoni, e-posti, eKooli või õpilaspäeviku kaudu esimesel võimalusel ning hiljemalt õppest puudumise esimesel päeval.
4. Olen teadlik, et turvalisuse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta. Kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest klassijuhatajat või õppealajuhatajat. Õpilase puudumisest tundidest või puudumisest kogu koolipäeva vältel informeeritakse lapsevanemat.
5. Tunniks sean valmis oma õppevahendid. Töötan võimetekohaselt, täidan õpetaja juhiseid. Ei tegele tööväliste asjadega ise ega sega teisi töötamast.
6. Olen teadlik, et tunni ajal ei ole lubatud kasutada elektroonilisi vahendeid, välja arvatud õpetaja loal. Hoian neid sel ajal kotis hääletul režiimil. 1.-5. klasside õpilastel ning moodulmajas viibivatel õpilastel ei ole kogu koolipäeva vältel lubatud elektroonilisi vahendeid kasutada.
7. Võtan osa pikapäevatunni tööst, täidan seal koduseid ülesandeid ja kasutan võimalust saada abi aineõpetajate konsultatsioonidest.
8. Hoolitsen klassiruumi puhtuse ja oma töökoha korrashoiu eest. Olen teadlik, et õpilase poolt rikutud inventari eest vastutavad õpilane ja tema vanem/ hooldaja.
9. Koduse ülesande täitmisel kordan ja süvendan/kinnistan tunnis õpitut. Koduse ülesande täitmata jätmise põhjuse teatan aineõpetajale enne tunni algust. Tegemata kodutöö esitan pärast täitmist, kas pärast või enne tunde kokkuleppel õpetajaga.
10. Suitsetamine, alkohoolsete jookide, energiajookide, kõrge suhkrusisaldusega jookide ja narkootiliste ainete tarbimine kooli ruumides ja territooriumil ning õppekäikudel on kategooriliselt keelatud.
11. Olen teadlik, et õpilastele on kohustuslik Ristiku Põhikooli õpilaspäevik. Kannan seda alati kaasas ning hoolitsen ise selle korrasoleku eest. Esitan päeviku nõudmisel.
12. Sööklas, raamatukogus, töökodades ja arvutiklassis täidan seal kehtivaid eeskirju.
13. Olen sõbralik ja viisakas koolikaaslaste ning vanemate inimestega nii koolis kui ka väljaspool kooli. Käitun teiste inimestega nii, nagu tahan, et teised käituksid minuga.
14. Vastutan oma isiklike asjade eest ning hoian need enda lähedal.
15. Korrapidajaõpilasena täidan ettenähtud ülesandeid.
16. Olen teadlik, et õpilastevahelise füüsilise vägivalla juhtumi korral on koolitöötajal õigus ja kohustus õpilased füüsiliselt lahutada, kui nad ei allu suulisele korraldusele.
17. Õpilasel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, kooli direktori või lastekaitse organisatsioonide poole.
18. Olen teadlik, et kooli kodukorranõuete korduva rikkumise puhul tuleb arutusele minu õppimisvõimaluse jätkumine Ristiku Põhikoolis.

Hindamisest teavitamine

1. Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassiõpetaja või aineõpetaja õppeaasta algul.

2. Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja õppeaasta algul.

3. Õpilasel on õigus saada oma hinnete kohta teavet aineõpetajatelt ja klassijuhatajalt.

4. Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustatakse lastevanematele klassi lastevanemate koosolekul õppeaasta algul. Kool avalikustab avaliku teabe seaduse alusel kooli õppekavas sätestatud hindamise korralduse kooli veebilehel.

5. Õpitulemusi kontrollivad hinded ja protsessihinded tehakse lapsevanemale teatavaks elektroonilise klassipäeviku ja paberkandjal õpilaspäeviku kaudu, kokkuvõtvad hinded klassitunnistuse kaudu.

6. Lapsevanemal või eestkostjal on õigus saada teavet oma lapse hinnete kohta aineõpetajatelt ja klassijuhatajalt.

Õpilase ja koolitöötaja vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise kord

Koolivägivald on oma klassi- või koolikaaslase

 • norimine, mõnitamine;
 • asjade võtmine, nende lõhkumine ja määrimine;
 • varastamine;
 • eiramine, tema kohta laimujuttude levitamine;
 • ähvardamine vägivallaga;
 • peksmine, ahistamine, seksuaalvägivald;
 • raha ja asjade “pommimine”

Mida teha, kui oled langenud kiusamise ohvriks või kui tead, et kedagi kiusatakse

 • Räägi sellest täiskasvanutele - lapsevanemale, klassijuhatajale, koolidirektorile, õppealajuhatajale, psühholoogile, kooliarstile (med. töötajale), kooli sotsiaalpedagoogile.
 • Väldi koolimajas kohti, kus on oht sattuda kiusamise ohvriks. (näiteks tagatrepp).
 • Veeda vahetunnis aega koos sõpradega, ära ole üksi.
 • Kuna kiusajale on oluline, et sa temast välja teeks, teda kardaks, siis püüa kiusajast mitte välja teha.
 • Ära karda rääkida oma murest täiskasvanutele.
 • Sul on võimalus rääkida oma murest arvutile.
 • Sul on võimalus teha avaldus ka kohalikule politseile.

Mida teeb täiskasvanu koolivägivalla või väärteo juhtumi avastamisel (teadasaamisel)

 • Lapsevanem pöördub koolitöötaja või vajadusel politsei poole.
 • Koolitöötaja lahendab probleemi.
 • Ulatuslikuma probleemi puhul pöördub koolitöötaja abi saamiseks kooli kasvatuskomisjoni poole (liikmed: sotsiaalpedagoog, kooliarst, med.õde, koolipsühholoog, huvijuht).
 • Kooli kasvatuskomisjon pöördub vajadusel abi saamiseks kooli juhtkonna poole.
 • Kasvatuskomisjon kaasab probleemi lahendamiseks kooli juhtkonnaga kooskõlastatult linnaosa valitsuse lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja, politsei.
 • Kooli juhtkond teavitab juhtumist kooli hoolekogu.
 • Õpilastevahelise füüsilise vägivalla juhtumi korral on koolitöötajal õigus ja kohustus õpilased füüsiliselt lahutada, kui nad ei allu suulisele korraldusele.
 • Kui õpilane kooli territooriumil tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või on toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahvist 8, siis kool informeerib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras lapsevanemat, politseid, alaealiste asjade komisjoni või esitab avalduse kohtule.

Vägivald koolitöötaja suhtes on

 • norimine, mõnitamine;
 • asjade võtmine, nende lõhkumine ja määrimine;
 • varastamine;
 • eiramine, tema kohta laimujuttude levitamine;
 • ähvardamine vägivallaga;
 • ahistamine, seksuaalvägivald;
 • vägivalla kasutamine.

Koolitöötaja pöördub tema puhul kasutatud vägivalla juhtumi lahendamiseks

 • klassijuhataja, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi poole.
 • probleemi jätkumisel teavitatakse lapsevanemat ja kooli juhtkonda.
 • kooli juhtkond teavitab vajadusel linnaosavalitsuse lastekaitsetöötajat ja politseid.
 • kooli juhtkond teavitab juhtunust kooli hoolekogu.

 

 

ekool

facebook

 

riksweb logo

tervis2

THA

 

 haridus

 

EHIS

 

hitsa

innove

archimedes 

 

koolielu

 

moodle

 

miksike

 

JankuJussi NutiLabori logo

kiusamisest vabaks LOGO

lastekaitse liit

 

tallinn

 

Marka ja aita 

 google apps cloud

 

google site 1