Alus: Põhikooli – ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, Tallinna Linnavolikogu  02. detsembri 2010 määruse  nr 60 § 2 „Põhikooli – ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ ja  Haridus – ja teadusministri  23. detsembri 2010.a määrus nr 76 “Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord“.

1. Ristiku Põhikool on hariduslike erivajadustega õpilaste klassidega (1- 9. klass) põhikooli riikliku õppekava alusel põhiharidust andev munitsipaalkool. Ristiku Põhikooli võetakse õpilasi nõustamiskomisjoni soovituse alusel.

2. Ristiku Põhikoolis on järgmised hariduslike erivajadustega õpilaste klassid:

  • õpiraskustega õpilaste klassid
  • väikeklassid spetsiifilise erivajadusega õpilastele
  • lisaks ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe.

3. Õpiraskustega õpilaste klassi võetakse vastu õpilasi, kelle erivajadus on tingitud segatüüpi spetsiifilistest arenguhäiretest.

4. Väikeklassi võetakse vastu õpilane, kelle erivajadus on tingitud:

  • aktiivsus- ja tähelepanuhäirest või
  • autismi spektri häirest või
  • muust psüühilisest seisundist tulenevast vajadusest, mis takistavad õppimist suurema arvuga õpilaste klassis.

5. Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet rakendatakse erandjuhtudel raske psüühikahäirega või muu raske haigusega õpilasele, kellele väikeklassis õpe ei andnud tulemusi, kuid kes ei vaja terviseseisundist tulenevat koduõpet.

6. Ristiku Põhikooli võetakse vastu rahvastikuregistri järgi Tallinnas elavaid õpilasi. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka väljaspool Tallinna elavaid õpilasi.

7. Lapsevanem/ eestkostja esitab direktorile kooli vastuvõtmiseks kirjaliku avalduse, millele lisanduvad nõustamiskomisjoni otsus ja kõik nõustamiskomisjonile esitatud dokumendid. Avaldusi saab esitada aastaringselt, v.a puhkuse ajal juulikuus.

8. Kooli direktsioon vaatab läbi laekunud avaldused, tutvub esitatud dokumentidega ja vestleb lapsevanema/eestkostja ning õpilasega.

9. Õpilase vastuvõtust teavitatakse lapsevanemat suuliselt. Õpilaskohtade puudumisest vastavas hariduslike erivajadustega õpilaste klassis teavitatakse lapsevanemat kirjalikult (e-posti olemasolul elektroonilise kirja kaudu) ning õpilane jätkab õpinguid elukohajärgses koolis. Lapsevanema/eestkostja  soovil registreerib Ristiku Põhikool õpilase ootenimekirja ja koha vabanemisel  teavitab sellest.

10. Õpilase vastuvõtmise kohta väljastab kooli sekretär kirjaliku teatise koolile, kust õpilane saabus.

11. Ristiku Põhikooli  õpilaste kooli nimekirjast väljaarvamise, ühest klassist teise üleviimise ja klassist väljaarvamise kord toimub vastavalt HTM 23.12. 2010.a määruses nr 76 ja  19.08.2010. a määruses nr 43 sätestatule.

12. Käesolevat korda muudetakse vastavalt vajadusele. Tehtud muudatused kooskõlastatakse kooli hoolekoguga. Muudetud korra kinnitab Tallinna Haridusamet.

 

 

ekool

facebook

 

riksweb logo

tervis2

THA

 

 haridus

 

EHIS

 

hitsa

innove

archimedes 

 

koolielu

 

moodle

 

miksike

 

JankuJussi NutiLabori logo

kiusamisest vabaks LOGO

lastekaitse liit

 

tallinn

 

Marka ja aita 

 google apps cloud