Tugiteenuste jaotus:

1) haridusasutuse poolt osutatavad tugiteenused
2) väljaspool haridusasutust õpilastele osutatavad tugiteenused


I  HEV õpilastele seadusandlusega võimaldatud klassides ja rühmades õppe korraldamine vajadusel ja nõustamiskomisjoni soovitusel:

  • õpetamine õpiraskustega õpilaste klassis
  • õpetamine väikeklassis;
  • ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamine;

Võimalus rakendada koduõpet lapsevanema soovil 1-9.klass, vanema poolt vastava avalduse esitamisel (ei vaja nõustamiskomisjoni soovitust)

II  Haridusasutuses osutatavad tugiteenused

1. Õpiabi  ainetunnis - kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevaid erimetoodilisi töövõtteid ja rakendatakse eripedagoogilise sekkumise põhimõtteid - diferentseeritud õpetamine ja hindamine, kohandatud jõukohane õppevara

2.  Ainealane õpiabiplaan - koostab aineõpetaja koos järelevastamise kavaga, seiret teostab õppealajuhataja

3. Õpiabirühmades tegevuse rakendamine:

a) õpilaste suulise ja kirjaliku kõne arendamine lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või

 olemusest, kõnepuuete korrigeerimine;

b) õpilaste kognitiivsete oskuste arendamine;

c) eripedagoogiliste võtete abil õpioskuste ja õpivilumuste kujundamine ja arendamine;

d) individuaalse õppekava koostamine õpilasele õpiabitundideks lähtuvalt klassi või aineõpetaja töökavast (HTM määrus nr 76, 23.12.2010)

4. IÕK koostamine HEV õpilasele kooli otsusel - õpitulemusi ei vähendata, erisused õppesisus, õppekorralduses, hindamises

5. IÕK koostamine vajadusel Tallinna Laste nõustamiskomisjoni soovitusel - võimalik asendada või vähendada õpitulemusi, asendada kohustuslikke aineid või neist vabastada

6. IÕK koostamine valdkonnaandekatele lastele - erisused õppekorralduses, õppesisus

7. Ainealased konsultatsioonitunnid vastavalt graafikule  

8. Tugiõppetunnid eksamiainetes 6. - 9. klassis

9. Töö pikapäevatundides 1. - 5. klassis

10. Psühholoogiline nõustamine ja abi - soovitame erinevate keskuste ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse võimalusi

11. Sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja abi

12. Meditsiiniline abi vastavalt koolitervishoiu süsteemis ettenähtule

13. Tugikomisjoni poolne töö ja abi õpilaste probleemide lahendamisel

14. Huvitegevus  - oluline  roll õpilase kompensatsioonimehhanismide arendamisel õpiraskuste ületamiseks

15. Tervisenõukogu töö õpilastega läbiviidavate ürituste raames

16. Raamatukogu töö koolis – omab üldarendavat ja õppeainete omandamist toetavat rolli.

III Väljaspool haridusasutust soovitame Tallinna Õppenõustamiskeskuse poolt pakutavaid nõustamisteenuseid ja erinevate MTÜ-de ja keskuste teenuseid (Nt noortekeskused).

 

 

ekool

facebook

 

riksweb logo

tervis2

THA

 

 haridus

 

EHIS

 

hitsa

innove

archimedes 

 

koolielu

 

moodle

 

miksike

 

JankuJussi NutiLabori logo

kiusamisest vabaks LOGO

lastekaitse liit

 

tallinn

 

Marka ja aita 

 google apps cloud

 

google site 1 

Mondo SM a2018 RGB veebi